COVID-19 Финансиране

 

„РИВИЕРА ХОЛИДЕЙЗ“  ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-20700-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 28.09.2020 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:   28.12.2020 г.

 

 

Проект: BG16RFOP002-2.092-0282 - “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия (МСП), извършващи туроператорска и/или тур агентска дейност, за справяне с последиците oт пандемията COVID-19 Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чрез Министерство на туризма

Бенефициент: Ривиера Холидейз ООД

Обща стойност: 5 650.49 лв., от които 4 802.92 лв. европейско и 847.57 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г