Застраховка

Медицинска застраховка "Помощ при пътуване"
Ако пътувате по работа; по лична инициатива (на почивка, екскурзия); във връзка с участие в спортни, културни и други мероприятия; във връзка с изпълнение на служебните си задължения - до всяко кътче по света с медицинската застраховка "Помощ при пътуване с асистанс " си осигурявате спокойствие и сигурност. Със сключване на застраховка за пътуване в чужбина Вие защитавате Вас, Вашето семейство, Вашите служители.
Медицинска застраховка "Помощ при пътуване с асистанс" е валидна за цял свят. Застраховката покрива разноски за медицинско обслужване в случай на злополука или акутно заболяване; медицинско транспортиране и репатриране; спешна стоматологична помощ.
Осигурена е 24 часова телефонна връзка при спешни случаи с всяка точка на света.

Застраховка "Отмяна на пътуване"
Застраховката „Отмяна на пътуване“ е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или не медицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се рисковете: смърт вследствие злополука; разходи за отмяна на пътуването поради медицински и не медицински причини; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет без летищни такси.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
на застраховка “Отмяна на пътуване"

Застраховка “Отмяна на пътуване” се сключва съгласно Общите условия на застраховка “Злополука и
заболяване” и посочените по-долу специални условия.

І. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
1. Срещу платена застрахователна премия, Застрахователят сключва застраховка “Отмяна на пътуване” и се
задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна
полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
2. Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години, за
платени резервации или предплатени пътувания на територията на Република България или чужбина.
II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
3. Покрити рискове по тези условия са:
3.1. смърт вследствие злополука;
3.2. разходи за отмяна на пътуването;
3.3. разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
3.4. разходи за удължаване на пътуването;
3.5. разходи за закъснение на самолетен полет.
ІІІ. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
4. Освен изключените рискове по Общите условия на застраховка “Злополука и заболяване” по тези условия
Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и не носи отговорност в следните случаи:
4.1. ако отмяната на пътуването е настъпила вследствие липса или ненавременно направена резервация;
4.2. всякакво нежелание на Застрахования да пътува или да продължи започнато пътуване, когато не са
налице медицински или немедицински причини, покрити по условията на застраховката;
4.3. предварително съществуващи заболявания или болестни състояния които Застрахованият, негов близък
роднина или бизнес партньор са имали към момента на направената резервация и които биха могли да доведат до
отмяна на пътуването;
4.4. всяко състояние, довело до отмяна на пътуването, за което застрахования, негов близък роднина или
бизнес партньор е получил болнично лечение в периода от 12 месеца преди началото на застраховката или ако
фигурират в списък на чакащи за болнично лечение или се намират в неизлечим стадий на заболяване;
4.5. условия или събитията, които са били или е могло да бъдат известни и биха могли да доведат до отмяна
на пътуването и които към момента на направената резервация са били вече налице;
4.6. депресивни състояния;
4.7. бременност, установена преди сключване на застраховката, прилагане на асистирани репродуктивни
технологии и последствията от тях, прекратяване на бременност или раждане;
4.8. съкращаване или прекъсване на пътуването поради бременност, усложнения на бременността или
раждане;
4.9. стачка в транспорта, ако същата се очаква в момента на сключване на застраховката;
4.10. наложена карантина;
4.11. епидемии имащи особености на пандемия (обявена от Световната здравна организация), проявяваща се
под тежка форма и висока вирулентност, които могат да причинят висока смъртност или да доведат до налагане на
ограничителни мерки с цел намаляване на риска от предаване на заболяването на гражданското население, като
например, но без да се счита като изчерпателна информация, затваряне на училища, затваряне на обществени
заведения, ограничаване на обществения транспорт в градовете, ограничаване на въздушния транспорт;
4.12. при пътуване с лечебна цел на Застрахования;
4.13. груба небрежност проявена от страна на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;
4.14. козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии;
4.15. преднамерени и умишлени действия и тежка вина от страна на застрахования;
4.16. неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Застрахования на клаузите на договора за пътуване с
туроператора;
4.17. невъзможност на Застрахования да осъществи пътуването поради отказ да му бъде издадена виза,
международен паспорт или друг документ, задължително изискван при пътуването или поради нормативна или
административна забрана (невъзможност);
4.18. спиране от движение или изземване на превозното средство , с което се осъществява пътуването от
съответните власти;
4.19. промяна в плановете на Застрахования, поради финансови обстоятелства, освен ако същият е съкратен
или уволнен от работа;
4.20. липса на официално потвърждение на закъснението от туроператора или превозвача.
ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
5. Застрахователната сума е в лева, евро или щатски долари и се определя по избор на Застраховащия.
6. Застрахователната сума е в зависимост от размера на платената цена за индивидуалното или групово
пътуване.
7. Застрахователната сума за всеки един застрахован по риска “Смърт вследствие злополука” за лица над 14
годишна възраст, при групови застраховки се определя като общата застрахователна сума по полицата се разделя
на броя на всички застраховани лица (вкл. и децата).
8. При настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или
сума, както следва:
8.1. При “Смърт вследствие злополука” Застрахователят изплаща на ползващите лица застрахователна сума.
8.2. При “Разходи за отмяна на пътуването” Застраховователят възстановява на застрахованото лице,
претърпените финансови загуби, представяващи невъзстановими разходи (депозити и суми), до размера на
договорения лимит, заплатени предварително във връзка с пътуване, които не могат да бъдат възстановени от
страна на туроператора, превозвача или хотела;
8.2.1. Възстановяват се невъзстановимите разходи и при отменено семейно пътуване, в случай на внезапно
заболяване, злополука или смърт на член на семейството.
8.2.2. Отмяна на пътуване вследствие бременност на Застрахования се покрива само при условие, че
бременността е установена за първи път след сключване на застраховката.
8.3. При “Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването” Застрахователят възстановява на
Застрахования, частта от сумата, платена за пътуването, която се отнася само до услугите, които са платени и
неизползваеми поради съкращаване или прекъсване на пътуването.
8.3.1. Възстановяването на сумите се извършва при отчитане само на индивидуалния дял на участие, разделен
на броя дни продължителност на пътуването и умножен по дните на незавършено пътуване до планирания краен
срок, като не се отчита денят за връщане.
8.4. Рискът “Разходи за удължаване на пътуването” покрива извършените разходи за хотелско настаняване и
пътни разноски в случай на невъзможност за отпътуване поради настъпването на форсмажорно обстоятелство.
8.4.1. При хотелско настаняване, Застрахователят възстановява действително извършените разходи за до 2
нощувки, но не повече от 50 евро/щатски долари за една нощувка за едно лице.
8.4.2. При удължаване на пътуването, Застрахователят възстановява предварително платените суми за билети,
при условие, че превозвачът не ги е възстановил или не е осигурил транспорт на Застрахования в срок до 2 дни.
8.4.3. Застрахователят не възстановява разходите за удължаване на пътуването в случай, че превозвачът или
туроператорът са осигурили транспорт за отпътуване най- късно до 2 дни след първоначално предвиденото, но
Застрахованият е отказъл и не е приел.
8.5. При “Разходи за закъснение на самолетен полет” Застрахователят изплаща на Застрахования
обезщетение в размер на 5 евро/щатски долари за всеки час от първите 12 часа забавяне и по 50 евро/щатски
долари за всеки 12 часа след това, но за не повече от 36 часа забавяне.
8.5.1. Отговорността на Застрахователя за закъснение на самолетен полет започва да тече от момента на
последното официално разписание, което е съобщено от авиокомпанията и е валидна до началото на полета, но не
по-късно от забавяне до 36 часа.
9. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит.
10. Застрахователят изплаща дължимото застрахователно обезщетение на застрахованите лица при условие,
че същите са застраховани и вписани в застрахователна полица и е платена застрахователната премия.
11. В случай, че към датата на настъпване на застрахователното събитие Застрахованият има и други
застраховки, покриващи рисковете по т. 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5, отговорността на Застрахователя е пропорционална на
отношението между договорения в застрахователната полица на ЗАД “Армеец” лимит и общият лимит за
съответния риск по всички застраховки.
12. По риска “смърт вследствие злополука” Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение за смърт
на застрахованото лице в пълен размер, съгласно условията на сключената застрахователна полица, независимо
от броя на действащите към момента на събитието застраховки, покриващи същият риск.
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
13. Застрахователната премия се определя по тарифи на Застрахователя в зависимост от застрахователна
сума.
14. Премията се начислява в лева, евро или щатски долари и се заплаща в лева, по фиксинга на БНБ за деня
на сключване на застраховката.
15. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица.
VI. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА
16. Застраховката се сключва с индивидуални или групови полици.
17. При групови полици Застраховащият може да бъде физическо или юридическо лице.
18. Застраховката се сключва с начало датата на направената резервация и извършване на плащане, и е с
край дата на приключване на пътуването при условие, че е платена застрахователната премия.
VІI. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
19. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият или негов упълномощен представител е
необходимо в срок до 5 работни дни от датата на настъпване на събитието, да се свържат със Застрахователя и да
предоставят подробна информация за събитието.
20. При неспазване на срока по т.20, Застрахователят има право да откаже изплащане или да намали размера
на застрахователното обезщетение и сума.
21. В случай, че на Застрахованото лице бъдат възстановени суми за резервации или предплатени
туристически и бизнес пътувания след получено обезщетение, Застрахованият е длъжен да уведоми
Застрахователя и да върне изплатеното обезщетение или сума.
22. За изплащане на застрахователно обезщетение или сума Застрахованият или неговите законни
наследници представят на Застрахователя следните документи:
22.1. уведомление - молба за настъпило застрахователно събитие;
22.2. застрахователна полица или документ, удостоверяващ платена застрахователна премия;
22.3. документ за резервация;
22.4. документ за записване за пътуването със съответните документи, доказващи извършеното плащане;
22.5. документ, доказващ размера на дължими неустойки, издаден от туроператора;
22.6. медицинско свидетелство, акт за смърт или друг документ на Застрахования, негов близък роднина или
бизнес партньор, удостоверяващ медицинските причини за отмяна или съкращаване на пътуването;
22.7. при немедицински причини за отмяна, съкращаване или удължаване на пътуването - документ
удостоверяващ освобождаването от работа или отказа или отмяната на отпуската, документи от компететните
органи, удостоверяващи повредата или загубата на жилището на Застрахования, повредата или кражбата на МПС,
претърпяно ПТП, кражба на документи, документ от превозвача.
22.8. документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие – актове, протоколи и други
писмени доказателства;
22.9. документ от летището или превозвача, удостоверяващ закъснение или анулиране на самолетен полет;
22.10. съдебно- медицинска експертиза, акт за смърт и удостоверение за наследници;
22.11. оригинална фактура или друг документ за платените разноски;
22.12. други документи по преценка на Застрахователя.
23. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят извършва плащането в срок 15 дни от
датата, на която са представени поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и на
размера на плащането.
24. Когато Застрахователят има основание да откаже изплащане на застрахователно обезщетение по дадена
щета, той е длъжен в посочения в т. 24 срок да уведоми писмено Застрахования за мотивите относно отказа.
VІІІ. ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ
25. Приложимо право по тези Специални условия е българското право.
26. Всички спорове, възникнали между страните се решават чрез споразумение, а при невъзможност да бъде
постигнато такова – чрез компетентния български съд съгласно българското законодателство.
27. Правата по застрахователната полица се погасяват по давност с изтичане на пет години от настъпването
на застрахователното събитие.
28. При настъпване на застрахователно събитие, причинено от трети лица, Застрахователят встъпва в правата
на Застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разходи.
29. По риска “смърт вследствие злополука” Застрахователят няма регресни права.
30. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица нямат сила спрямо Застрахователя.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
31. В настоящите Специални условия понятията са употребени в следния смисъл:
31.1. НЕВЪЗСТАНОВИМИ РАЗХОДИ са неустойките и сумите, които следва да се удържат от платените суми в
случай на отменено пътуване, които съгласно условията на договора се прилагат при отмяна на пътуване.
31.1.1. Не се възстановяват разходите за управление, летищни такси и таксите за визи.
31.1.2. За невъзстановими разходи се приемат разходи за предварително резервирани места за настаняване,
пътни разходи, в т.ч и самолетни, автобусни или жп билети и всичко останало, което е предварително резервирано
и платено във връзка с туристическо или бизнес пътуване или почивка и не може да бъде възсатновено като разход
от страна на туроператора, турагента, хотелиера, превозвача и т.н.
31.2. ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕТО е отмяна преди отпътуване или пропуснато пътуване поради медицински или
немедицински причини независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на
застраховката.
31.3. СЪКРАЩАВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО е промяна (намаляване) срока на пътуването, включително по-късно
пристигане в крайната дестинация поради медицински или немедицински причини независещи от волята на
Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
31.4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО е преждевременно прекратяване на пътуването наложено поради
преждевременно завръщане в страната на постоянно местоживеене поради медицински или немедицински причини
независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
31.5. УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО е продължаване на престоя след датата записана за край на пътуването,
наложено поради непреодолима сила или форсмажорни обстоятелства.
31.6. ЗАКЪСНЕНИЕ НА САМОЛЕТЕН ПОЛЕТ е отлагане на отпътуването поради неблагоприятни климатични
условия, механични аварии, бунтове, стачки, граждански вълнения и размирици, тероризъм и саботаж и т.н.
31.6.2. Закъснение на полет е налице, когато планираното време за излитане е отложено със:
31.6.1.1.два часа или повече при полети до 1500 км;
31.6.1.2.три часа и повече при полети над 1500 км за полети в Общоевропейското авиационно пространство, както
и при други полети между 1500 км и 3500 км;
31.6.1.3.четири часа или повече при полети над 3500 км за полети извън Общоевропейското авиационно
пространство.
31.7. МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: заболяване, злополука, телесна увреда или смърт на застрахования, негов
близък роднина или бизнес партньор.
31.8. НЕМЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на
показания; материални щети в жилището на Застрахования или в помещения, където същият развива търговска,
професионална или промишлена дейност настъпили в резултат от пожар, кражба с взлом или стихийни бедствия,
чиято сериозност налага неговото присъствие; професионални задължения, които възпрепиятстват пътуването на
застрахования поради съкращение, уволнение или назначаване на нова работа; отмяна или отказ на отпуска на
Застрахования от работодателя, поради неотложни служебни ангажименти; невъзможност за отпътуване поради
неблагоприятни климатични условия; пропускане на следващ полет поради закъснение на самолетен полет (при
полети с прекачване); претърпяно ПТП, повреда или кражба на МПС или авария на превозното средство с което се
осъществява пътуването, причинили неочаквано закъснение; стачка, довела до пропускане на първоначалното
отпътуване; кражба на документите на застрахования, които са му необходими за напускане пределите на
държавата при доказана физическа невъзможност същите да бъдат преиздадени преди пътуването и т.н.
31.9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА е обстоятелство или събитие от извънреден характер, което е възникнало след
сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.
31.10. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА са природни бедствия (поройни дъждове, наводнения,
снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, вулканичен облак и др.), блокади (на пътища,
граници и др.), пожар, производствени аварии, войни; правителствени забрани, стачки и др.
31.11. БЛИЗКИ РОДНИНИ са съпруг (а), деца, родители, братя и сестри, свекър (тъст) и свекърва (тъща) зет,
снаха, баба, дядо, членовете на семейството или домакинството на Застрахования, както и всички други лица с
които Застрахованият съжителства, когато това се удостоверява със съответните документи.
31.12. БИЗНЕС ПАРТНЬОР е лице, с когото Застрахованият има делови отношения и общи бизнес интереси и
чието отсъствие възпрепиятства ефективния процес на работа.
31.13. ПЪТУВАНЕ означава туристическо или бизнес пътуване, пребиваване или почивка на Застрахования, за
което е подписан договор за пътуване или е издаден друг документ от туроператора.
32. Тези Специалните условия, Общите условия на застраховка “Злополука и заболяване”, всички
допълнителни споразумения, анекси и добавъци са неразделна част от застрахователната полица.
Тези Специални условия са приети от Управителния съвет на ЗАД “Армеец” на 29.12.2008 г., променени с Протокол
№14П от 09.06.2010 г.